Contacteer ons Signatura

Tel Signatura +32 (0) 475 972 761 of contact

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend door de klant en Signatura bvba, zijn enkel, en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Indien één van onderhavige bepalingen onwettig of nietig zouden zij, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht (8) dagen na levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

3. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht om steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

4. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

5. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd van 1% op het openstaande factuurbedrag per begonnen maand. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het factuurbedrag met een minimum van € 125,- per factuur, zonder afbreuk van het recht van Signatura bvba een hogere schadevergoeding te eisen indien ze een grotere schade kan aantonen.

6. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 100% van de waarde van de bestelling.

7. De geleverde goederen blijven eigendom van Signatura bvba tot ze volledig betaald zijn.

8. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waar Signatura bvba haar maatschappelijke zetel heeft bevoegd, zelfs indien het op de koper getrokken wissels betreft, met dien verstande dat elke partij steeds zal mogen worden gedagvaard voor de rechtbanken van de plaats waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd.

9. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerkosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

Content & Copyright Signatura bvba - algemene voorwaarden
webdesign by s-project